این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Preliminary Timetable
.: Preliminary Timetable

Tuesday,May 24,2016

Time

 

 

9:00-10:15

Opening Ceremony

 

10:30-11:45

Plenary Session 1

 

12:00

Welcome Reception