این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Registration Fees
.: Registration Feesهزینه ثبت نام در همایش :

ارائه دهنده دانشجو

1000000 ریال

ارائه دهنده غیر دانشجو

1500000 ریال

 

توجه:

واریز وجه ثبت نام بایستی بعد از اعلام نتیجه داوری انجام پذیرد و لذا استرداد وجه واریزی امکان پذیر نخواهد بود.